София куиър форум е събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустрано. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място.

Темата за равенството на половете намира различни репрезентации в историята на българското изкуство и култура за последното столетие. Тази тема е винаги разглеждана във взаимовръзка с понятия като родителство, сексуалност, етнически, национален и класов произход, професионална реализация и образование, достъп до основни човешки права, между които правото на труд, свобода на словото и изразяването, и др. В контекста на форума, тези взаимовръзки придобиват съвременно звучене, в съответствие с проблемите на днешното общество.

Форумът поставя всичко това в интернационален контекст с осбено внимание върху пост-социалистическите общества. Освен предвидените български участници са канени артисти от различни страни. Освен произведения от областите на документалното и експериментално кино и видео изкуство, съвременното визуално и пърформанс изкуство и модата, програмата също включва артистични презентации и теоретични дискусии.

София куиър форум е не само платформа за репрезентация на изкуство с определена тема, но има за цел да предостави пространство за генериране на идеи и стимул за творчество чрез срещата на различни поколения и култури.

Директори на форума са Боряна Росса и Станимир Панайотов.

Форумът е реализиран в контекста на инициативата Нови леви перспективи.